Mój prąd

Celem Programu “Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Szacuje się, że budżet Programu wystarczy na do 2025 roku. W ramach Programu osoby fizyczne mogą otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowane mogą być przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW. Instalacja wykorzystywana musi być na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Program “Mój Prąd”

Warunki dofinansowania

kwota dotacji: do 5 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;
dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r.;
dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej;
warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez Ministra Energii;
nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności;
urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;
Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;
dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;
w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego “Mój Prąd’ do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania;

Pomożemy Ci w uzyskaniu dotacji

Etap 1

Montaż instalacji fotowoltaicznej

Etap 2

Zebranie potrzebnych załączników i danych

Etap 3

Wypełnienie wniosku

Etap 4

Złożenie wniosku

Etap 5

Zwrot 5 000 zł na Twoje konto

Nie czekaj!

Skontaktuj się z naszym biurem w celu omówienia szczegółów otrzymania dofinansowania z Programu “Mój Prąd”.

Zapraszamy do współpracy
Call Now Button