panele fotowoltaiczne na dachu

Czy Polska osiągnie nałożone przez UE cele OZE na 2030 rok?

Poszczególne kraje członkowskie były zobligowane do przygotowania “Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. Strategie zawarte w planach krajów Unii Europejskiej mają służyć realizacji unijnych celów przyjętych w ramach tzw. Pakietu zimowego, czyli zbioru regulacji w zakresie energetyki i klimatu po roku 2020. Oprócz tego w 2009 r. przywódcy unijni wyznaczyli cel, zgodnie z którym do 2020 roku 20% zużycia energii w Unii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. W 2018 r. uzgodniono cel na rok 2030: do tego czasu 32% zużycia energii w Unii ma pochodzić z odnawialnych źródeł.

Jakie cele klimatyczno-energetyczne ma Polska?

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej:

 

  • bezpieczeństwo energetyczne;
  • wewnętrzny rynek energii;
  • efektywność energetyczna;
  • obniżenie emisyjności;
  • badań naukowych, innowacji i konkurencyjności;

 

Cele Polski na 2030:

 

  • 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005;
  • 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:

 

– 14% udziału OZE w transporcie,

– roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie,

 

  • wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007;
  • redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej;

 

Czy Polska osiągnie nałożony przez UE cel OZE na 2030 rok?

Brytyjska firma Global Data specjalizująca się w analizach rynku energetycznego przedstawiła raport, w którym dowodzi, że cele przyjęte przez polski rząd w zakresie mocy zainstalowanej w fotowoltaice do roku 2030 zostaną przekroczone. Z ich wyliczeń wychodzi, że całkowity udział mocy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce do 2030 roku będzie wynosił 21% łącznej mocy źródeł wytwórczych w naszym kraju, a udział wszystkich OZE 48%.

Zobacz także: Farmy fotowoltaiczne

Nasza firma Elektro Control wykonując instalacje fotowoltaiczne (PV) dodaje do osiągnięcia tego celu cegiełkę. Każdy z nas decydując się na mikroinstalację jest taką cegiełką!