Fotowoltaika i pompy ciepła w OSP? A czemu by nie!

Dlaczego warto? Najważniejszą zaletą montażu paneli fotowoltaicznych są dużo niższe rachunki za prąd. To automatycznie zmniejsza koszty utrzymania remizy. Darmowy prąd ze słońca może być wykorzystywany do realizacji celów bieżących, ale również istnieje możliwość jego „magazynowania”.

Już dziś możecie złożyć wniosek o DOFINANSOWANIE w kwocie 90% kosztów instalacji fotowoltaicznej, oraz pompy ciepła. Dofinansowanie przeznaczone jest dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w województwie mazowieckim.

O dofinansowaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrona powietrza w ramach Programu 2021-OA-1 pn. „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 , 00-893 Warszawa. Wnioski można składać od 15 kwietnia 2021 r. do wyczerpania alokacji!

Cel programu:

1) Zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

2) Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi.

3) Zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii.

4) Upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.

5) Zmniejszenie zużycia energii cieplej.

6) Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Ile możemy dostać dofinansowania?

Fundusz udziela dofinansowania na przedsięwzięcia, których koszt kwalifikowany nie przekracza 100 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania:

1) w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego beneficjenta w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 30 000,00 zł

2) w formie pożyczki, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

3) Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji fotowoltaicznej wynosi do 5 000,00 zł/kW (w przypadku przekroczenia jednostkowego kosztu kwalifikowanego instalacji fotowoltaicznej, koszt ten może zostać zaliczony do kosztu kwalifikowanego ponoszonego przez wnioskodawcę).

[idea]Ważne! Dodatkowe punkty przyznawane są za podpisaną umowę z wykonawcą. [/idea]

Zobacz: Dofinansowanie fotowoltaiki

Na co możemy wziąć dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia obejmujące nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, których właścicielami są ochotnicze straże pożarne lub gminy, polegające na:

5.5.1 termomodernizacji budynku (np. ocieplenie budynku);

5.5.2 zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych);

5.5.3 zakupie i montażu instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej;

5.5.4 modernizacji źródła ciepła tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe,

olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek);

5.5.5 modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.;

5.5.6 likwidacji istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej;

5.5.7 ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Czemu na wykonawcę wybrać Naszą firmę Elektro Control?

Nasza firma Elektro Control posiada doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowań dla Straży Pożarnych. Instalacja bliska Naszemu sercu to instalacja w miejscowości rodzinnej właściciela Naszej firmy Lipowiec Kościelny. Co ważne nasz właściciel także jest strażakiem! (fot.)