Ulga termomodernizacyjna – informacje

Definicje

Definicja: ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to inaczej ulga podatkowa, którą wprowadzono w Polsce w styczniu 2019 r. . Dotyczy ona właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na termomodernizację. W jej ramach można odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione na takie przedsięwzięcia. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł.

 

Definicja: przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym nazywamy wszystkie czynności, mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej, w tym całkowita albo częściowa zmiana źródeł energii na ekologiczne, do których należą na przykład źródła odnawialne, zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, czy też także przyłączenie do scentralizowanego źródła ciepła.

 

Definicja: budynek mieszkalny jednorodzinny

Budynek mieszkalny jednorodzinny zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994r. wg prawa budowlanego to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, grupowej lub szeregowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. To budynek, w którym dopuszcza się się zagospodarowanie w budynku nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Pamiętajmy, że ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków w budowie.

Najczęściej pojawiające się pytania:

Podatnik rozlicza się wspólnie z małżonkiem

Jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami budynku, to dla każdego z osobna przysługuje osobne odliczenie w wysokości maksymalnie 53 tysięcy złotych. Jeżeli tylko jeden małżonek jest właścicielem budynku, to tylko on może odliczyć podatek od przedsięwzięcia.

Sprawdź także: Dofinansowanie fotowoltaiki

W budynku prowadzona jest działalność gospodarcza

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać również w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem jest jednak to, by powierzchnia lokalu użytkowego, w którym prowadzona jest działalność, nie przekraczała 30% powierzchni całkowitej budynku. Podatnik, który jest właścicielem budynku, w którym prowadzi działalność gospodarczą może wykorzystać ulgę.

 

Budynek ma kilku współwłaścicieli

Jeżeli budynek ma kilku współwłaścicieli, to każdy z nich może skorzystać z osobnego odliczenia w wysokości maksymalnie 53 tysięcy złotych.

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Urządzenia i materiały budowlane:

 1. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
 2. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
 3. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury
 4. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
 5. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem
 6. pompa ciepła wraz z osprzętem
 7. kolektor słoneczny wraz z osprzętem
 8. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 9. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
 11. wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 12. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 13. zbiornik na olej albo gaz;
 14. kocioł na paliwo stałe, który spełnia wymagania z roporządzenia Komisji ( UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 15. przyłącze sieci gazowej lub ciepłowniczej

Usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 2. montaż pompy ciepła
 3. montaż kolektora słonecznego
 4. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego
 5. montaż instalacji fotowoltaicznej
 6. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin
 7. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji
 8. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe
 9. wykonanie analizy termograficznej budynku
 10. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
 11. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
 12. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów
 13. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
 14. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 15. montaż kotła gazowego kondensacyjnego
 16. montaż kotła olejowego kondensacyjnego
 17. audyt energetyczny- ale nie jest wymagany jako potwierdzenie, że wykonane wydatki poprawiły warunki budynku, czyli reasumując z ulgi można skorzystać bez konieczności przeprowadzenia audytu

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Urządzenia i materiały budowlane:

 1. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
 2. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
 3. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury
 4. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
 5. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem
 6. pompa ciepła wraz z osprzętem
 7. kolektor słoneczny wraz z osprzętem
 8. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 9. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
 11. wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 12. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 13. zbiornik na olej albo gaz;
 14. kocioł na paliwo stałe, który spełnia wymagania z roporządzenia Komisji ( UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 15. przyłącze sieci gazowej lub ciepłowniczej

Usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 2. montaż pompy ciepła
 3. montaż kolektora słonecznego
 4. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego
 5. montaż instalacji fotowoltaicznej
 6. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin
 7. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji
 8. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe
 9. wykonanie analizy termograficznej budynku
 10. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
 11. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
 12. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów
 13. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
 14. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 15. montaż kotła gazowego kondensacyjnego
 16. montaż kotła olejowego kondensacyjnego
 17. audyt energetyczny- ale nie jest wymagany jako potwierdzenie, że wykonane wydatki poprawiły warunki budynku, czyli reasumując z ulgi można skorzystać bez konieczności przeprowadzenia audytu

Co możemy odliczyć a czego nie?

Ulga termomodernizacyjna nie uwzględnia odliczenia od dochodu lub przychodu tych nakładów, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Plusem jest to, że ulgę termomodernizacyjną można łączyć z innymi programami takimi jak np. program Czyste Powietrze czy Mój Prąd. Wydatki, które zostały pokryte przy wykorzystaniu dotacji, nie wliczają się do odliczenia w ramach ulgi. Jakakolwiek forma dotacji pochodząca ze środków publicznych nie podlega odliczeniu. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można rozliczyć jedynie tę część wydatków, która nie została dofinansowana. Natomiast wydatki finansowane pożyczką lub kredytem obciążają podatnika, więc są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu.

Istotne daty

Styczeń 2019r.– uruchomienie ulgi, podatnicy mogli z niej korzystać po raz pierwszy przy rozliczeniu za 2019 rok – już w 2020 roku. Wykorzystało ją wtedy ok. 207 tysięcy osób.

Jeśli podatnik chce z niej skorzystać musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli inwestor nie zakończy przedsięwzięcia, będzie musiał zwrócić otrzymaną ulgę. Zrobi to, doliczając do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia kwoty, które poprzednio odliczył. Limit trzech lat został ustanowiony po to, żeby inwestorzy nie rozciągali w czasie inwestycji, a korzyści wynikające z poprawy jakości powietrza w danym miejscu mogły być osiągane w możliwie najkrótszym czasie. Oznacza to, że ulga termomodernizacyjna przeznaczona jest dla osób, które dobrze zaplanowały swoje finanse.

Pamiętajmy, że możemy odliczyć jedynie koszty poniesione od 1 stycznia 2019r.!

Jednak odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Warto wiedzieć, że jeżeli odliczona kwota nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwotą jaką może odliczyć jeden podatnik to maksymalnie 53.000 zł, w tym również dotyczy to wszystkich jego nieruchomości, których jest właścicielem, a jeśli właścicieli budynków jest dwóch to maksymalna kwota odliczenia wynosi 106.000 zł.

Wszystkie koszty poniesione na przedsięwzięcie należy udokumentować za pomocą faktur. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) określony na fakturze VAT. Jeżeli na fakturze VAT nie ma informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że jest nim dzień w którym wystawiono fakturę.

Nie istnieje jeden wzór i sposób na prawidłowe wypełnienie faktur, który by spełnił wymagania ulgi termomodernizacyjnej, najważniejsze by zawierała ona elementy, które zostały wymienione na liście, na przykład: montaż czy zakup pompy ciepła wraz z osprzętem.

Istotne by na fakturze było imię i nazwisko. Musi ono należeć do podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, w którym wykonywane jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Ograniczenia dotyczące ulgi termomodernizacyjnej

Pamiętajmy, że odliczeniu w ramach ulgi podlegają tylko materiały budowlane, urządzenia i usługi, które są na liście wyżej wymienionej. Właśnie dlatego tak ważna jest faktura i wymienione na niej pozycje, a także nazwa wykonanej usługi. Jeśli klient nie ma pewności co do klasyfikacji, istnieje możliwość wnioskowania do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie tak zwanej interpretacji indywidualnej. W ramach ulgi termomodernizacyjnej nie można odliczyć tej części wydatków, w której zostały dofinansowane lub sfinansowane podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Obejmuje to wszystkie systemy wsparcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym programów Czyste Powietrze i Mój Prąd. Pamiętajmy, że jeśli podatnik najpierw dokona odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, a później otrzyma na konto dotację, będzie musiał zwrócić różnicę. By poprawić błąd/y należy wystawić korektę zeznania podatkowego. Pozwoli ona na poprawienie błędu w złożonej deklaracji, a dodatkowo może być również sposobem na skorzystanie z ulg, które nie zostały z jakichś powodów wykorzystane w terminie. Zobowiązanie podatkowe należy przedstawić wraz z upływem 5 lat od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Deklarację podatkową można korygować dowolną ilość razy.